کنکاش در ابر مرورگر ویژه MX5: چون تیزاب!

برای پرسه زدن در جهان رو به گسترش مجازی و دسترس پر شتاب ‌و دست‌درست به خواسته‌ها‌ و آرزوهای کاربران با دیدگا‌ه‌های جورواجور، بایسته و شایسته است که از مرورگری ناب و کار راه‌انداز بهره بگیرند تا آن‌چه را می‌اندیشند و می‌پسندند با چشمان خویش ببینند.

بیش‌تر بخوانید