گشت‌وگذاری در بازی Happy Glass: دردانه!

یک لیوان بلورین غمگین و تنهاست چون از آب تهیست. اکنون با شماست که به یاری خط‌های راست، شکسته و خمیده‌ای آن را دوباره از آب لبریز کنید و خنده را بر لبانش نشانید.

بیش‌تر بخوانید