گردشی آگاهانه در نرم‌افزار قرآنی Quran Pro Muslim: MP3 Audio Offline & Read Tafsir، آوازی خوش!

رهروان راستین دین اسلام با سر‌لوحه قرار دادن فرموده‌های پروردگار یگانه و بی‌انباز در قرآن کریم، گفتار و رفتار پیامبر گرامی می‌کوشند که با باز کردن درهای بخشش و روزی‌‌دهش خداوند بزرگ در زندگی این جهانی و آن جهانی خوش‌بخت و کامیاب شوند. خوی و کردار را نیک کنند و روان خویش را از زنگار […]

بیش‌تر بخوانید